Go to Dzogchen Monastery Home

 

Các sách đă được xuất bản và việc bảo tồn các chính văn

Trường Đại học Phật giáo Shira Sing đă bắt đầu một dự án nhằm kỹ thuật số hóa và xuất bản các tài liệu chính văn Dzogchen. Ngoài ra Trường đă cho xuất bản một số sách mới do các đạo sư Dzogchen đương thời biên soạn. Chúng tôi hy vọng rằng trong một thời gian gần đây các tác phẩm này sẽ được dịch sang tiếng Anh.

Dưới đây là danh sách các ấn phẩm mới xuất bản đă được cập nhật:

Tuyển tập các Thi kệ của Pema Kalsang Rinpoche. Tây Tạng. skyabs rje pad ma skal bzang rin po che’i snyan rtsom gces btus. Xuất bản năm 2000, Nhà xuất bản "Sichuan Nationalities", Trung Quốc.

Pema Kalsang Rinpoche's Poetry

Toàn tập Dzogchen Khenpo Pema Banza. Tây Tạng. rdzogs chen mkhan chen pad ma badz ra’i gsung ‘bum bzhugs. Xuất bản năm 2002, Nhà xuất bản "Sichuan Nationalities", Trung Quốc.

Toàn tập Lama Dokden Rinpoche. Tây Tạng. rtogs ldan bla ma blo gros rgya mtsho rin po che'i gsung 'bum bzhugs. Xuất bản năm 2004, Nhà xuất bản "Sichuan Nationalities, Trung Quốc".

Lịch sử vĩ đại của Truyền thống Dzogchen của Dzogchen Rinpoche thứ VII. Tây Tạng. snga 'gyur rdzogs chen chos 'byung chen mo. Tải từ mạng tác phẩm này ở đây.

Tuyển tập Dzogchen Khenpo Jigme Yonten Gonpo. Tây Tạng. rdzogs chen mkhan chen skyabs rje yongs 'dzin rin po che 'jigs med rta mgrin yon tan mgon po'i gsung 'bum. Xuất bản năm 2005, Nhà xuất bản "Sichuan Nationalities", Trung Quốc.

Khenpo Gonre's Book

Sự huyễn hóa của Cuộc Đời và Cái Chết của Pema Kalsang Rinpoche (đă dịch sang tiếng Hoa). Xuất bản năm 2005, Nhà xuất bản "Sichuan Nationalities", Bắc Kinh, Trung Quốc..

Pema Kalsang Rinpoche's Chinese Book

Chúng tôi hy vọng rằng trong một thời gian không xa sẽ có nhiều tác phẩm quan trọng được xuất bản.

 

line23

All content © Dzogchen Monastery

line23