Go to Dzogchen Monastery Home

 

T́m hiểu Đạo Phật

Monks & Mountains

Đạo Phật chỉ cho chúng ta một thái độ sống có tinh thần từ bi, vị tha và có mục đích cao cả; đồng thời đạo Phật cũng cung cấp cho chúng ta phương tiện để chuyển hóa thân tâm v́ một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tu theo đạo Phật có nghĩa là thay đổi cách chúng ta nh́n thế giới và cách chúng ta sống trong đó. Việc tu tập thường dưới h́nh thức chiêm nghiệm để t́m cách sửa đổi bản thân theo chiều hướng tốt hơn bắt đầu từ những việc làm nhỏ hàng ngày. Thiền của đạo Phật giúp chúng ta cải thiện cung cách chúng ta suy nghĩ và hành động. Kết quả của việc tu tập đúng đắn là con người trở nên hạnh phúc và có trí tuệ hơn, có ḷng vị tha hơn trong cuộc sống. Đạo Phật Tây Tạng kết hợp các giáo lư Phật giáo khác nhau thành một pháp tu nhấn mạnh tính thực hành, thực tế và toàn diện, rốt ráo nhằm chuyển hóa thân tâm. Dzogchen là phương pháp thực hành hữu hiệu nhất và nhanh chóng đạt hiệu quả nhất trong truyền thống lâu đời của Phật giáo Tây Tạng.

Phật Giáo Tây Tạng và truyền thống Nyingma

Truyền thống Nyingma

Cựu phái Nyingma là một trong bốn ḍng phái chính của Phật giáo Tây Tạng. Chữ “Nyingma” là một từ Tây Tạng có nghĩa là “lâu đời hơn” hoặc “cựu phái”. Khởi thủy, khi Phật giáo được truyền từ Ấn Độ sang Tây Tạng th́ truyền thống Nyingma này được biết tới với cái tên là “Đạo Phật”. Tuy nhiên, với việc xuất hiện tiếp theo của những ḍng phái khác ở Tây Tạng nhu cầu phân biệt giữa Tân Phái và Cựu Phái đă nảy sinh. Theo truyền thống Nyingma việc thực hành giáo huấn của Đức Phật được nhấn mạnh. Điều đó không có nghĩa là những hành giả theo Cựu phái Nyingma không đọc kinh điển Phật Giáo. Trên thực tế nhiều vị trong số những học giả vĩ đại nhất của Tây Tạng là các Đạo sư Nyingma; trong số đó có Mipham Rinpoche và Longchen Rabjam Toàn giác.

Truyền thống Nyingma và Dzogchen

Chúng sinh không ai giống ai v́ vậy Đức Phật đă dạy nhiều pháp môn tu tập khác nhau để phù hợp với căn cơ của chúng sinh. Ḍng Nyingma phân chia giáo huấn của Đức Phật ra thành 9  “cỗ xe” (thừa) (tức 9 trường phái tu tập tâm linh chính).

Theravada (Nguyên thủy)

  • 1) Thanh văn thừa [Ph. shravakayana] 
  • 2) Độc Giác thừa [Ph. pratyekabuddhayana]

Mahayana (Đại thừa)

  • 3) Bồ Tát thừa [Ph. bodhisatvayana]

Vajrayana (Kim Cương thừa)

  • 4) Kriya tantra
  • 5) Ubhaya tantra
  • 6) Yoga tantra
  • 7) Mahayoga
  • 8) Anuyoga

Dzogchen (Đại Toàn thiện hay Đại Viên măn)

  • 9) Atiyoga

Giáo huấn của mỗi lối tu sau được xây dựng trên cơ sở của những giáo huấn của lối tu trước. Truyền thống Theravada nhấn mạnh việc tŕ giới, xả ly (từ bỏ), thiền định. Truyền thống Đại thừa (Mahayana) tiếp thu giáo lư Theravada và bổ sung năng lực giải thoát của tâm Bồ đề. Truyền thống Kim cương thừa (Vajrayana) phát triển thêm phần các phương tiện thiện xảo vào pháp môn tu nhằm đẩy nhanh tiến tŕnh dẫn tới giác ngộ giải thoát. Theo quan điểm của phái Nyingma th́ Dzogchen được xem là cốt tủy của mọi pháp tu. Dzogchen kết hợp những phương pháp thiền định sâu xa, mănh liệt để đạt tới giác ngộ giải thoát nhanh chóng hơn.

 

line23

All content © Dzogchen Monastery

line23