Go to Dzogchen Monastery Home

 

Tu viện Dzogchen

Dzogchen Monastery

Tu viện Dzogchen là một trong sáu tu viện lớn thuộc Cựu phái Nyingma, giáo phái Phật giáo ra đời đầu tiên ở Tây Tạng. Dzogchen cũng là tu viện chính có trên ba trăm tu viện chi nhánh ở miền Kham, Amdo và miền Trung Tây Tạng. Từ đầu thập niên 80 Tu viện này đă được trùng tu và hiện nay đây là nơi tu hành của khoảng hai trăm năm mươi vị sư. Nhiều buổi truyền giáo pháp, lễ quán đỉnh, lễ hội cầu nguyện được tổ chức suốt trong năm và đặc biệt là vũ điệu Lama Vua Gesar diễn ra hàng năm.

Xin đọc lịch sử Tu viện Dzogchen

Các Đạo sư Dzogchen

Enthronement of Dzogchen Rinpoche

Lễ Đăng quang của Dzogchen Rinpoche thứ VII

 
Tu viện Dzogchen nổi tiếng về trí huệ và chứng ngộ tâm linh của các Đạo sư Dzogchen. Các Lạt ma chính hiện nay gồm: Đức Kyabje Pema Kalsang Rinpoche, Drukpa Rinpoche thứ XIV, Dzogchen Rinpoche thứ VII, Mura Rinpoche thứ V, Drukchen Thodop Namgyal Rinpoche, Dockden Tulku, Tulku Gonchok và nhiều vị nữa.

Đọc về các Đạo sư Dzogchen
 

Grand Temple

Ngôi Đại điện của Tu viện Dzogchen được ngài Thodup Rinpoche xây dựng lại năm 2003 trên nền đất cũ.

Buddha and Tara Temples

 

Các điện mới xây thờ Đức Phật do Tulku Gonchog xây dựng (h́nh trên), và thờ Đức Tara do Drukpa Tulku xây dựng.
 

 

 

 

Các Đạo sư của Tu viện Dzogchen

Lịch sử Tu viện Dzogchen

Ḍng Truyền thừa Dzogchen Đại Toàn thiện

Vũ điệu Vua Gesar xứ Ling

 

line23

All content © Dzogchen Monastery

line23