Go to Dzogchen Monastery Home

 

Ḍng Truyền thừa Dzogchen Đại Toàn thiện

Painting of Pema Kalsang Rinpoche

Để bảo vệ tính thuần khiết của truyền thống Phật giáo các giáo huấn luôn được trao truyền trực tiếp từ các bậc thầy đă thành tựu tới các đệ tử xứng đáng nhận giáo pháp. Điều này nhằm mục đích ǵn giữ sự gia hộ và năng lực chứng ngộ của tất cả những Đạo sư giác ngộ đă rời khỏi thế giới này trước đây; và nhằm bảo đảm cho việc trao truyền giáo pháp từ các ngài được trọn vẹn.. Đức Dzogchen Pema Kalsang Rinpoche hiện nay là người hộ tŕ ḍng truyền thừa chặt chẽ nhất của giáo lư Dzogchen trên thế giới. Ngài là đời thứ VII trong ḍng truyền thừa bắt đầu từ Thầy Tổ Jigme Lingpa Toàn Giác.

Ḍng truyền thừa Dzogchen Longchen Nhyingtik:

1. All-Knowing Jigme Lingpa (Jime Lingpa Toàn Giác)
2. Jigme Gyalwe Nyugu
3. Migyur Namkhar Dorje
4. Orgyen Tenzin Norbu
5. Shenpen Choki Nunwa
6. Great Khenpo Yonten Gonpo (Đại Khenpo Yonten Gonpo)
7. Kyabje Pema Kalsang Rinpoche
 

Giáo lư mà khởi thủy được gọi là Dzogchen c̣n có tên gọi khác là Khandro Nyingtig - tiếng Anh dịch là "Heart Essence of the Dakini" ( “Tâm yếu Dakini”)

Ḍng truyền thừa Khandro Nyingtig:

1. Dharmakaya Samantabhadra (Pháp thân  Phổ hiền)
2. Sambhogakaya Vajrasatva (Báo thân Kim Cương Tát Đỏa)
3. Nirmanakaya Garab Dorje (Hóa thân KimCương Hỉ)
4. Lopbon Manjusrimitra
5. Rinzin Shirasingha
6. Lopbon Chenpo Padmasambhava
7. Dharma King Trisong Detsen (Pháp VươngTrisong Detsen)
8. Dakini Yeshe Tsogyal
9. Lhajam Pema Tsal
10. Terton Pema Ledresal
11. Shapen Gyalse Lekden
12. Gyalwang Longchenpa
13. Gyalwa Yeshe Rabjam
14. Trulshik Samten Zangpo
15. Drupchen Jinpa Zangpo
16. Dzogchenpa Shaki Tsenjen
17. Dzogchenpa Sonam Rinchen
18. Sachonpa Kunkhen Nukwang Pema
19. Dzogchenpa Sonam Wangpo
20. Rinzin Choki Gyatso
21. Dzogchenpa Pema Rinzin
22. Ponlop Namkar Osal
23. Gyurme Tekchog Tenzin
24. Je Pema Kundrol Namgyal
25. Migyur Namkhi Dorje
26. Orgyen Tenzin Norbu
27. Kechog Shenpen Nunwa
28. Jigme Yonten Gonpo
29. Kyabje Pema Kalsang Rinpoche

 

line23

All content © Dzogchen Monastery

line23